Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości na 2022 rok

budynki

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej –0,76 zł,
  1. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 24,73 zł,
  2. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,02 zł,
  3. od budynków lub ich części związanych  z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,08 zł,
  4. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,46 zł,

      za wyjątkiem obór, szop, stodół, garaży wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego, do których stosuje się stawkę od 1m2 powierzchni użytkowej -  4,22zł                         

  1. od budowli-ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych- 2 %

grunty

  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,97 zł,
  2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 5,03 zł,
  3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,31 zł
  1. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  od 1m2  - 3,40 zł

Formularze deklaracji:
Nowe formularze deklaracji, informacji i załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr  XLII/279/21  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 października 2021r. w  sprawie określenia   stawek w  podatku od nieruchomości