Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.

Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego - w obszarze gminy.

>>Informacja o działaniach - MGOPS w Nowogrodźcu<<

Budowa boiska sportowego pełnowymiarowego, drogi dojazdowej, biegnącej z Milikowa do Nowogrodźca oraz doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także instalacja oświetlenia ulicznego – taka wielozadaniowa inwestycja przeprowadzana jest w Milikowie w gminie Nowogrodziec.

>>Relacja TV Łużyce pt. Inwestycja za milion<<

Podczas 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Milikowianki otrzymały III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.

W konkursie festiwalowym wykonały trzy pieśni: Stoją drużki w rzędzie (weselna), Panienka Maryja po świecie chodziła (kolęda), Jakem do wojska rompował (rekrucka). Repertuar grupy należy do kategorii ludowej muzyki dawnej, która przekazywana jest drogą ustna przez pokolenia.

Zespół zachował tradycyjną stylistykę ludowego śpiewu i zaśpiewał pieśni na bardzo wysokim poziomie wykonawczym. 

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

W dniu 28 czerwca 2018 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał urządzenia i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec, zakupiony w ramach programu pn. Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Koszt zakupu urządzeń i wyposażenia stanowił kwotę 20699,00 złłotych, z czego 20492,01 to środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Fundusz Sprawiedliwości realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach Programu „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Pozyskane wyposażenie i urządzenia trafiły do OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Wykroty oraz OSP Zebrzydowa.
OSP Nowogrodziec – defibrylator oraz skrzynka wewnętrzna na defibrylator;
OSP Czerna – defibrylator;
OSP Wykroty – szyny Kramera;
OSP Gierałtów – torba medyczna PSP R1;
OSP Zebrzydowa – nosze podbierakowe aluminiowe.
Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Strażacy ratownicy OSP będą mieli możliwość niesienia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Skuteczność działań i właściwe wykorzystanie urządzeń i wyposażenia gwarantuje fakt, iż ratownicy OSP są często, jako pierwsi, na miejscu zdarzenia. Ochotnicze Straże Pożarne są częścią lokalnego środowiska, ratownicy OSP potrafią tym samym rozpoznawać zagrożenia i nieść skuteczną pomoc.

Susza dała się we znaki rolnikom. Burmistrz Nowogrodźca wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód, na obszarach dotkniętych suszą, na terenie gminy Nowogrodziec. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

>>TV Łużyce - Straty po suszy<<

Informujemy rolników, których uprawy polowe zostały uszkodzone przez suszę w stopniu znacznym, o możliwości wnioskowania o oszacowanie tych strat.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Nowogrodziec.

Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie tzn. nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2018 – składana w ARiMR.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również w urzędzie gminy i u sołtysów.

Druki wniosku i oświadczeń pod pozycją 7,8,9 na stronie:

http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/2108,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html