ferie

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na warsztaty podczas ferii zimowych,

które odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu!

Zajęcia są bezpłatne! 

FERIE ZIMOWE

Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, została podjęta uchwała dotycząca konsultacji w sprawie likwidacji Sołectwa Nowogrodziec.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Łukasza Konrada Izydorczyka została wniesiona do porządku obrad uchwała w ramach inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: "Jestem, i nie tylko ja, oburzony sposobem wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. To przykład działania, który zaprzecza hasłom głoszonym przed wyborami. 27.01.2019 r. to czas wyborów Sołtysa Nowogrodźca. W czasie zebrania wiejskiego będzie konsultowana decyzja o likwidacji sołectwa. Skąd ten niezrozumiały pośpiech? Dlaczego rolnicy mają być pozbawieni reprezentacji?

W związku z zamiarem likwidacji Sołectwa Nowogrodziec została podjęta uchwała większością głosów (6 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Do Państwa uwagi załączamy Uchwałę nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec oraz Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej – Uchwała nr V/29/19:

>>Uchwała nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec<<

>>Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Uchwały nr V/29/19<<

Nowogrodziec zd 

W Nowogrodźcu jest prowadzony monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza. Na budynku Urzędu Miejskiego został zainstalowany czujnik mierzący w sposób ciągły zawartość pyłów – PM 10 i PM 2,5 – w powietrzu (jak również jego temperaturę, wilgotność i ciśnienie). Wyniki jego pomiarów może obserwować każdy na bieżąco – na specjalnej stronie internetowej.

Zakup, jak i obsługa internetowa czujnika, jest zrealizowana na zlecenie Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca z budżetu Gminy Nowogrodziec. Dokonywane przez niego pomiary mają służyć informowaniu Mieszkańców o jakości powietrza na terenie naszej gminy. Ważnym jest to, że lokalizacja czujnika może być zmieniana, co daje możliwość monitorowania jakości powietrza na terenie całej gminy.

Dodatkowo realizacja przez Gminę Nowogrodziec zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła” w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, w tym komfortu życia Mieszkańców i poprawy ich stanu zdrowia, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania pyłów PM2,5 i PM10.

Większa cześć budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Rynek, w związku z przeprowadzaną rewitalizacją płyty rynku oraz prowadzonym przez Gminę programem wymiany pieców przyłączyła się do sieci gazowej.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Pamiętam ile słów krytyki wywołała likwidacja komórek na zapleczu kamienic w Rynku. Dobrze, że nie uległem krzywdzącej, szczególnie dla Mieszkańców, nieuczciwej dezinformacji. Dziś właściciele korzystają z nowoczesnych ekologicznych kotłów zasilanych gazem ziemnym, razem oddychamy czystym powietrzem, powstała piękna architektonicznie przestrzeń w ramach rewitalizacji rynku.”

Redukcja zanieczyszczeń jest aktualnie widoczna na wynikach pomiaru jakości powietrza w Mieście Nowogrodziec.

Zachęcamy do stałego monitorowania jakości powietrza:
http://panel.syngeos.pl/

Nowogrodziec 700pks

Kadencja Sołtysów zd

Dobiega końca kadencja obecnie urzędujących Sołtysów w gminie Nowogrodziec.
W związku z tym, dnia 15 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu miało miejsce spotkanie Sołtysów z terenu gminy Nowogrodziec podsumowujące obecną kadencję.
Podczas spotkania Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim Sołtysom za odpowiedzialną i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju całej gminy, podkreślając ważną rolę pośrednika pomiędzy Mieszkańcami a władzami gminy Nowogrodziec.
Była to doskonała okazja do przeprowadzenia rozmów, jak również do  podsumowania dokonań oraz refleksji nad dotychczasowym działaniem w poszczególnych miejscowościach.
Zwracając się do Sołtysów, Burmistrz Robert Relich serdecznie dziękował słowami:
 
W imieniu samorządu lokalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz swoim własnym, kierownictwa Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych  serdecznie i gorąco dziękuję. Wyrażam wielkie uznanie dla Państwa społecznej pracy i zaangażowania na rzecz Mieszkańców i sołectw, które mieliście zaszczyt reprezentować. Sołtys to przyjaciel, a nie żołnierz na pierwszej linii frontu w okopie.
Sołtys to dobry i przykładny gospodarz, pomocna dłoń w wielu sprawach i troskach codziennego dnia, gdzie nie zawsze, pomimo starań, urzędy i instytucję są w stanie znaleźć rozwiązanie.
Dziękuję za wspólną 4-letnią współpracę. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, uznania Waszych dokonań, szacunku i życzliwości oraz zrozumienia Mieszkańców.
Podziękowania kieruję również pod adresem członków Rad Sołeckich, którzy angażowali się  i współpracowali razem z Wami, opiniowali, podpowiadali, motywowali i dzielili się uśmiechem, gdy nie raz może przychodziło zwątpienie.
Sołtysom, którzy zdecydują się i wezmą udział w najbliższych wyborach, życzę sukcesu wyborczego. Podczas wyborów pracownicy Urzędu Miejskiego będą stali nie tylko na straży prawidłowości procedur, ale co ważniejsze będą wspierać radnych w odpowiedzialnej roli przewodniczącego zebrania wiejskiego. 

Spotkanie z Sołtysami gminy Nowogrodziec przebiegło w bardzo miłej atmosferze.  

<<< Galeria zdjęć >>>

Kadencja Sołtysów zdjęcia

Dnia 7 listopada 2018 roku Polska wyczerpała limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznaną na lata 2016-2018.

W sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Jednakże jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w tym rozporządzeniu, tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro. Górny limit krajowy ustalany jest na poziomie 1% rocznej produkcji.

Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, resort rolnictwa przekazał, że udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po 1 stycznia 2019 roku i tak też się stało.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 16.01.2019r. wynosi 161 192 888,12 euro, co stanowi 71,42%.

Podejmowane są działania mające na celu zmianę rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 w zakresie zarówno zwiększenia limitu krajowego, jak i limitu dla jednego przedsiębiorstwa.