18 grudnia br. w Nowogrodźcu można skorzystać z wyjątkowych wielopokoleniowych warsztatów Bożonarodzeniowych.

Poprowadzi je artystka i rękodzielniczka, kobieta z pasją.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału TV Łużyce pt. Wyjątkowe warsztaty<<

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji wnioskodawców, dotyczącym jakości pomocy
świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.

>>Więcej informacji - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie<<

Na dobry początek

Dnia 06.12.2018 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. W czasie obrad zostały powołane do życia komisje statutowe i wybrano przewodniczących, którzy będą kierować ich pracami. Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym powołano następujące komisję stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Skład Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Karasiewicz – Przewodniczący, Krzysztof Sadowski, Michał Sudoł, Artur Kozioł, Czesława Janiec.

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: Krzysztof Durda – Przewodniczący, Brygida Folęga – Zastępca Przewodniczącego, Kazimierz Czerniak, Tadeusz Karasiewicz, Radosław Urbanik, Arkadiusz Kosior, Kamil Różnicki.

Skład Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Artur Kozioł – Przewodniczący, Michał Sudoł – Z-ca Przewodniczącego, Krzysztof Durda, Mariusz Miler, Mirosław Mielnik, Łukasz Izydorczyk.

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Brygida Folęga – Przewodnicząca, Antonina Szelechowicz, Czesława Janiec, Mariusz Miler, Kamil Różnicki.

>>Uchwała nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<<
>>Uchwała nr II/4/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<< 
>>Uchwała nr II/5/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<< 

Nową uchwałą jest akt prawny w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała ta określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
>> Uchwała nr II/6/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej<<

Kolejnymi uchwałami podjętymi przez Radnych Rady Miejskiej były uchwały:

       - w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu utrzymali stawki diet w dotychczasowej wysokości. Nowością jest wprowadzenie 10 % potrącenia diety za każdorazową nieobecność na sesji lub komisji.
>>Uchwała nr II/7/18 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych<<

Wysokość miesięcznych diet Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu:
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Konrad Izydorczyk - 1431,00 zł
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Mielnik - 1016,00 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Karasiewicz - 927,00 zł
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Durda - 927,00 zł
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Artur Kozioł - 927,00 zł
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Michał Sudoł - 795,00 zł
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Brygida Folęga - 927,00 zł
Pozostali Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu - 706,00 zł

       - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.
Na wniosek Michała Sudoła, Przewodniczącego Klubu Radnych „Skuteczni i Razem” oraz pozostałych członków klubu w składzie: Krzysztof Durda, Brygida Folęga, Łukasz Konrad Izydorczyk, Tadeusz Karasiewicz, Artur Kozioł, Mirosław Mielnik, Mariusz Miler, Kamil Różnicki, w głosowaniu została przyjęta poprawka obniżająca obecne wynagrodzenie Burmistrza Nowogrodźca.
>>Uchwała nr II/8/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca<<

Jest to druga obniżka wynagrodzenia na przestrzeni kilku miesięcy.

Pozostali Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu również utworzyli Klub Radnych „Pokój i dobro” w składzie: Krzysztof Sadowski – Przewodniczący, Arkadiusz Kosior, Czesława Janiec, Radosław Urbanik, Antonina Szelechowicz, Kazimierz Czerniak.

>>Stanowisko Klubu Radnych „Skutecznie i Razem” w sprawie uchwały ustanawiającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodźca<<

Stanowisko Klubu Skut. i Razem

 

Stanowisko Klubu Skut. i Razem2

 

 

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze protest oddalony zd

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

W dniu 7.XII.2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Leszka Socha przy udziale Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Przewodniczącego OKW do przeprowadzenia wyborów nr 8 i nr 11 oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  postanowił oddalić protest wyborczy.

 

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca – Cieszę się z postanowienia sądu, sprawiedliwość zwyciężyła. Mam nadzieję, że surowa nauczka będzie przestrogą dla wnioskodawcy protestu i nie będziemy świadkami kolejnej kompromitacji.

>>Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze<<

Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze odwołano protest zdjęcie postanowienia

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że dnia 07 grudnia br. (piątek) w godzinach 10.00 do 12.00 w miejscowości Nowogrodziec: ul. Asnyka, ul.Morelowa, ul.Wiśniowa, ul.Sienkiewicza, ul.Sosnowa, ul.Jodłowa, ul.Lipowa, ul.Kwiatowa, ul.Różana, ul.Podleśna, ul.Kolejowa, ul.Lubańska, ul.Robotnicza, ul.Chopina, ul.Kopernika, ul.Kusocińskiego, ul.Mickiewicza, ul. Miodowa, ul.Górników, ul.Parkowa, ul.Wesoła oraz Milików: ul.Bukowa, ul.Brzozowa, ul.Dębowa oraz Milików 125 nastąpi wyłączenie dostaw wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

tel. 601 898 246

tel. 75 734 9600