21 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajnik przy ul. Partyzantów.
Umowa dotycząca inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Zagajnik została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w dniu 28 lipca 2017 roku. Stan techniczny dróg gruntowych przed realizacją przebudowy uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców był okres wiosenno - jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.
Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższych dróg było uzyskanie dostępności i dojazdu do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowych dróg, zmniejszenie kosztów utrzymania dróg oraz podwyższenie komfortu jazdy.
Inwestycja obejmowała przebudowę powyższej drogi o długości 380 mb i szerokości 3 m. Została wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz poboczami. Odwodnienie dróg zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 100 000 złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

7 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą przebudowy powyższej drogi o długości 615 mb i szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, budowę rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów oraz saczków poprzecznych z kruszywa.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 232 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Na przebudowę powyższej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 126 000,00 złotych.

Co roku w Nowogrodźcu obchodzone jest Święto Seniora - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W związku z tym wydarzeniem Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich składa serdeczne życzenia wszystkim Seniorom Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Coraz częściej organizowane są dla naszych Seniorów rozmaite formy aktywizacji: warsztaty, szkolenia, kursy, wycieczki, spotkania integracyjne czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają Seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

"Życzę wszystkim Seniorom dużo zdrowia, realizacji planów i zamierzeń życiowych. Chciałbym podkreślić dzisiaj, że każdy etap życia ma swój urok. Życzę naszym Seniorom długich lat życia, aby zachowały długo swoją aktywność i dzieliły się z nami swoim doświadczeniem i mądrością!" - powiedział dzisiaj Burmistrz Robert Relich podczas spotkania z Seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu.

Życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia, radości, pogody ducha i spełnienia marzeń!

 

Trochę muzyki i radości – to prezent od zespołu folklorystycznego Czernianki dla starszych ludzi z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowogrodźcu.

To było bardzo miłe przedpołudnie, które urozmaiciło czas pacjentom zakładu.

Personel zakładu zaprasza także inne zespoły, które mogłyby też dać taki występ i wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych.

>>Relacja TV Łużyce pt. Muzyka jak lekarstwo<<

Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i prowadzi do stygmatyzacji. O działaniach dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności na terenie gminy Nowogrodziec rozmawiano w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów odbyło się 27 września 2017 roku. Zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi, szczególna troska w stosunku do starszych, bezdomnych oraz niepełnosprawnych - to głowne tematy spotkania.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<