SP w NW zd

Z przyjemnością informujemy, że końcem września zakończyła się inwestycja pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi”.

Wykonawcą była firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy. Udało się zrealizować wszystkie prace w umownym terminie. Prace wewnątrz budynku ukończone zostały 24 sierpnia br., natomiast prace zewnętrzne zakończyły się końcem września.

Termomodernizacja budynku ma na celu zmniejszenie nakładów finansowych poniesionych na ogrzewanie obiektu, natomiast odnowienie wnętrza budynku zwiększy komfort zarówno uczniów, jak nauczycieli i pracowników szkoły.

Budynek przystosowany został również dla osób niepełnosprawnych.

SP w NW zdjęcia 850pks

Kolejny, tym razem blisko 700-metrowy, odcinek drogi między Czerną a Gierałtowem odebrano po niedawnym remoncie. 

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału TV Bolesławiec dot. remontu drogi między Czerną a Gierałtowym<<

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu realizuje kolejną inwestycję. Będzie to rozbudowa i modernizacja instalacji, dzięki której zakład spełni kolejne krajowe i unijne normy.

Wartość realizowanej inwestycji wyniesie 29 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota ok. 17 mln zł.

Gmina Nowogrodzieć równiez uczestniczy w tym projekcie i jest Sygnatariuszem Porozumień Międzygminnych z terenu powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

>>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacja dot. rozbudowy i modernizacji ZGiUK w Lubaniu<<

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do umowy partnerstwa w gronie 10 gmin północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego dotyczącej budowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwoju usług publicznych on-line i elektronicznych usług administracyjnych. Umowa partnerstwa została podpisana 11 kwietnia 2016 roku. Pomyślna realizacja projektu SIP jest spełnieniem wymagań wprowadzonych do prawa polskiego przez Ustawę z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Przepisy Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej nawiązują do podstawowych celów dyrektywy, do ustanowienia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wchodzącej w skład infrastruktury Europejskiej. Celem jest również optymalizacja pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymania tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, jak również poprawa dostępności zasobów dla wszystkich użytkowników. Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie. Definiuje również zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Ustawa definiuje także zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do: danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych, zasad dostępu do danych przestrzennych, interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz form udostępniania danych przestrzennych.

W ramach projektu został utworzony Międzygminny System Informacji Przestrzennej, niezbędny do świadczenia e-usług w z zakresie planowania przestrzennego, oświaty, turystyki, kultury oraz ochrony przeciwpowodziowej. zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej, jak również wdrożono system umożliwiający świadczenie szeroko rozumianych e-usług (budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego).

>>Zachęcamy Państwa serdecznie do zapoznania się z relacją TV Bolesławiec<<

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec - 2018

Informuję, że Gmina Nowogrodziec zakończyła w miesiącu wrześniu br. zadanie w ramach projektu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania oraz po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 30.768,30 zł Gmina przystąpiła do jego realizacji.

Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”. Ponadto programem zostały  objęte nieruchomości, których właściciele złożyli w styczniu bieżącego roku deklaracje uczestnictwa z podaniem ilości azbestu do odbioru.

Zadanie było realizowane na terenie 53 nieruchomości poszczególnych sołectw w wyniku którego zebrano w sumie 105,4 Mg azbestu (demontaż azbestu 42,830 Mg, zbieranie zmagazynowanego azbestu  62,570 Mg).

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zapraszam w przyszłym roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca