W dniu 7 czerwca 2018 roku w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.
Na sesję, oprócz Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nowogrodziec, przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec, za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej. Burmistrz Robert Relich przedstawił uwadze zebranych prezentację pt. Wybrane informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Następnie Rada Miejska, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2017, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2017 rok, przy dwóch głosach wstrzymujących.
Po zakończeniu LIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zebrani złożyli gratulacje i podziękowania Burmistrzowi Robertowi Relichowi.


>>Prezentacja - Wybrane informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec<<

Pečenica w Gościszowie - zapraszamy serdecznie!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o możliwości składania, od 1 sierpnia 2018 roku, wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019.

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<

Kresowo w Gierałtowie

W Gierałtowie już w najbliższą niedzielę, 10 czerwca, odbędzie się Święto Kresowe. Jak zwykle rozpocznie się mszą świętą w kościele, następnie odbędzie się tradycyjny Apel przed pomnikiem na Skwerze Kresowym, a potem - mnóstwo atrakcji na Festynie Kresowym od godziny 15.00 na placu przy remizie. Gwiazdą wieczoru będzie Kabaret Afera.

Zapraszamy serdecznie!

>>IX Święto Kresowe w Gierałtowie - TV Łużyce<<

Święto Kresowe plakat