Dziś, 11 marca, obchodzimy Dzień Sołtysa.
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę gorąco podziękować wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Nowogrodziec za ich codzienny trud i zaangażowanie w pracę społeczną.
Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
wielu zawodowych sukcesów, satysfakcji z wypełnianych obowiązków oraz dużo zdrowia i ludzkiej życzliwości!

                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                     Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

 

 

W gminie Nowogrodziec utworzono 13 sołectw.
>>>Więcej informacji o sołectwach w gminie Nowogrodziec<<

Szanowne Panie,
pragnę serdecznie podziękować w tym wyjątkowym dniu wszystkim Paniom za to, że jesteście.
Wasza kreatywność, troska o innych, wiedza, poświęcenie, ale przede wszystkim spokój i miłość, które na co dzień pokazujecie, są inspirujące.
Składam Paniom najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń i optymizmu na co dzień, pogody ducha i samych pięknych dni w życiu.
Życzę, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane!                        

                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                         Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

Projekt Polsko Litewski zd

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarni Razem rozpoczęła realizację dwuletniego projektu „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020” pod hasłem „Znad Wilii, znad Odry”.

Dnia 20 lutego 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich gościł w nowogrodzieckim ratuszu delegację w osobach:
Pani Zofia Komołowska - wdowa po wicepremierze Longinie Komołowskim, wieloletnim prezesie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
Pani Renata Krasowska - wiceprezes Związku Polaków na Litwie oddział Trocki, nauczyciel w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu,
Pan Artur Gałęski - Dyrektor Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie,
Pan Sebastian Zielonka - Wicedyrektor Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie
oraz uczennica reprezentująca Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

Goście mieli możliwość oglądnąć film promujący naszą miejscowość oraz wysłuchać informacji o Gminie Nowogrodziec. Po spotkaniu Burmistrz Robert Relich zaprosił Gości na zwiedzanie Nowogrodźca. 

Było to pierwsze spotkanie w ramach projektu, podczas którego Goście nie tylko zwiedzili szkołę, ale dowiedzieli się, w jaki sposób są realizowane zadania edukacyjne i wychowawcze, w jakich projektach i przedsięwzięciach uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. W auli odbyło się spotkanie z uczniami klas 7- 8 oraz 3 Gimnazjum, podczas którego Pani Zofia Komołowska opowiedziała o współpracy polsko-litewskiej, zaś Pani Renata Krasowska - o szkole, z którą została nawiązana współpraca, a Pan Artur Gałęski przybliżył założenia projektu.
 
Mamy nadzieję, że zainicjowana współpraca będzie owocna i przyniesie wiele radości uczniom i nauczycielom z Nowogrodźca i Połuknia.

Projekt Polsko Litewski zdjęcia

Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwaliła w budżecie mniejsze środki na sport na podstawie opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, którą kieruje Artur Kozioł z Klubu Radnych „Skutecznie i Razem”.
W roku ubiegłym wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyglądała następująco:
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe – 234.000,00 zł,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.  – 26.000,00 zł,
– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze – 30.000,00 zł.
Po uchwaleniu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2019 łączna wartość środków do wykorzystania na poszczególne zadania wynosi 230.000,00 zł. W związku z tym żadna z Organizacji Pozarządowych, która złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert nie otrzymała wnioskowanej dotacji w pełnej wysokości, bądź nie otrzymała dotacji wcale.

Burmistrz Robert Relich komentuje: „Szkoda, ale zrobiłem to, co możliwe. Ile pieniędzy – tyle dotacji”.

>>>Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku<<<

 

 

 

żołnierze wyklęci

1 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy po latach zapomnienia wrócili do szerokiej świadomości historycznej Polaków.

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiało opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Toczyło również walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych.

Prawda