Informujemy,

że w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20

odbędzie się

XXI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowogrodziec;
 • uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec;
 • w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec repatriantowi z Republiki Kazachstanu;
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 Nowogrodźca;
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych;
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2020 rok;
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/66/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2019/2020;
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku;
 • w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Zebrzydowa;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok;
 • w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska w zakresie podpisania listu intencyjnego w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi do nieruchomości nr 1026/24 w SSE” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do nieruchomości nr 1026/24 w SSE”;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>>tutaj<<<