Informujemy,
 

że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 
(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.) 
***********************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Skateparku;
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Nowogrodziec;
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec;
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym;
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

4.Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<