Informujemy,
że w dniu 29 listopada 2019 r.  o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”
w Nowogrodźcu ul. Rynek 20
odbędzie się
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
 
(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.) 
***********************************************************************************************************************************************************************************
Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022;
  2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;
  3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
  4. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Nowogrodziec Samorządowej Karty Praw Rodzin;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

4. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<