W 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu jako operatorem Wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Zagrodnik – Prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu i Pana Adama Szymczak – Wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu a Gminą Nowogrodziec reprezentowaną przez Pana Roberta Marka Relicha - Burmistrza Nowogrodźca przy kontrasygnacie Pani Ireny Johna-Rudko – Skarbnika Gminy Nowogrodziec o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

„Szkolny Klub Sportowy” to program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym założeniem dodatkowych zajęć sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów. Program jest skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
  i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
  i młodzieży,
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia są prowadzone od 21 stycznia do 30 listopada 2019 roku,  w wymiarze dwa razy w tygodniu po 60 minut, dla grup minimum 15-osobowych.

Szkoły z terenu Gminy Nowogrodziec, które  przystąpiły do realizacji programu:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.