Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Nowogrodźca z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy:
 1. wystąpienia mieszkańców;
 2. stanowiska Klubów Radnych;
 3. indywidualne wystąpienia radnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok:
       1. przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
       2. przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;
       3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
           - o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok,
           - o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;
       4. dyskusja;
       5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2018 rok,
       6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.
 
     11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

       1. w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
       2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec;
       3. w sprawie rozpatrzenia wniosku o utwardzenie drogi i montaż oświetlenia;
       4. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o montaż oświetlenia i budowy drogi asfaltowej;
       5. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 
     12. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
     13. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj   >>>transmisja z obrad<<<