Forum zd

Na zaproszenie Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wziął udział w trwającym aktualnie w Rzeszowie Forum Miast i Regionów „Inwestycje w Bałkany Zachodnie inwestycjami w Europę”. Jest to międzynarodowa konferencja organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Wydarzenie jest organizowane w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim – inicjatywie wspierającej współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich i uzupełniającą politykę rozszerzenia Unii Europejskiej.

Forum jest spotkaniem miast i regionów, przedstawicieli wysokiego szczebla z krajów objętych Procesem Berlińskim, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komitetu Regionów, beneficjentów projektów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Głównymi tematami debat są: współpraca transgraniczna oraz rola samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego.

W sesjach dyskusyjnych wezmą udział: minister Jerzy Kwieciński oraz wiceministrowie - Adam Hamryszczak i Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Część sesji w ramach Forum jest organizowana we współpracy z siecią NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe zrzeszającą 14 stowarzyszeń władz lokalnych z krajów Europy Południowo – Wschodniej oraz we współpracy z Komisją Europejską, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Województw RP.

Dzisiaj, jak podaje Burmistrz Robert Relich, Forum Miast i Regionów otworzył Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister również wziął udział w sesji wysokiego szczebla, która dotyczy wsparcia dla Bałkanów Zachodnich w procesie integracji europejskiej i transformacji gospodarczej. Podczas sesji odbyła się dyskusja o wspieraniu przedsiębiorczości i konkurencyjności, skutecznych instrumentach i mechanizmach, możliwości zaangażowania kapitału prywatnego, inteligentne specjalizacje jako instrument wspierający transformację gospodarczą i innowacje regionów oraz strategie makroregionalne i inne mechanizmy współpracy rozwiązujące problemy i wyzwania wspólne dla danego regionu.

Aktualnie Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, uczestniczy w sesji dotyczącej międzynarodowej współpracy terytorialnej, którą rozpoczął Wiceminister Adam Hamryszczak. Na sesji omawiane są doświadczenia beneficjentów ze współpracy partnerskiej przy realizacji projektów z programu Interreg, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, jak również przyszłość tych programów w kolejnej perspektywie finansowej.

W dniu jutrzejszym gospodarz gminy Robert Relich weźmie udział w debatach na temat doświadczeń i roli samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. Będzie to szereg wydarzeń, mięzy innymi: sesja samorządowa oraz sesja dotycząca transformacji regionów węglowych.

Sesja samorządowa została współorganizowana przez Stowarzyszenie Miast Polskich, Związek Prowincji Rzeczypospolitej Polskiej i NALAS. Dyskusję rozpocznie wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Sesję poprzedzi prezentacja wyników badania NALAS / KDZ „Potencjalny wkład samorządów lokalnych w Europie Południowo-Wschodniej do Regionalnego Obszaru Gospodarczego”. Tematami sesji będą następujące zagadnienia: jakość lokalnych usług publicznych oraz inteligentne miasta. Następnie Burmistrz Nowogrodźca weźmie udział w sesji dotyczącej transformacji regionów węglowych, w tym w dyskusji na temat wizji regionów węglowych i post-węglowych - strategie przejściowe i pomysły projektów.

Forum1 Forum

Zdjęcia z trwającej w Rzeszowie międzynarodowej konferencji Forum Miast i Regionów „Inwestycje w Bałkany Zachodnie inwestycjami w Europę”