Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dnia 23 maja 2019 r. dokonała oceny sprawozdania finansowego

z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 r. przedłożonego przez Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca. Na podstawie uchwały z dnia 23 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2018 r. Członkowie Komisji: Tadeusz Karasiewicz, Michał Sudoł, Artur Kozioł głosowali za nie udzieleniem absolutorium przy głosach Czesławy Janiec i Krzysztofa Sadowskiego za udzieleniem absolutorium


       Przewodniczący Rady pismem z dnia 4 czerwca 2019 r. przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze powyższą opinię w celu jej zaopiniowania.

      W załączeniu przedstawiamy Uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z opinią.

111

222

333