Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwaliła w budżecie mniejsze środki na sport na podstawie opinii Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, którą kieruje Artur Kozioł z Klubu Radnych „Skutecznie i Razem”.
W roku ubiegłym wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyglądała następująco:
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe – 234.000,00 zł,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.  – 26.000,00 zł,
– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze – 30.000,00 zł.
Po uchwaleniu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2019 łączna wartość środków do wykorzystania na poszczególne zadania wynosi 230.000,00 zł. W związku z tym żadna z Organizacji Pozarządowych, która złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert nie otrzymała wnioskowanej dotacji w pełnej wysokości, bądź nie otrzymała dotacji wcale.

Burmistrz Robert Relich komentuje: „Szkoda, ale zrobiłem to, co możliwe. Ile pieniędzy – tyle dotacji”.

>>>Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku<<<