Informujemy, że w dniu w dniu 29 maja 2019 r.  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 557 w obrębie Nowogrodziec 1;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca;
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików;
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania w rejonie ulicy Nowogrodzkiej;
 6. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
 9. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 10. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec;
 11.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec;
 12. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na lata 2019 – 2023;
 13. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 14. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 15. w sprawie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 17. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 18. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2018 rok;
 19. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 20. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Nowogrodziec.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogrodziec za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu za 2018 rok.
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<