sesja 400x300 pks

 

Dnia 3 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” obyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Oprócz Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha na XLVII Sesję Rady Miejskiej przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Po odczytaniu projektu uchwały, pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stanowiska Burmistrza Nowogrodźca w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2018 rok, podejmując uchwałę budżetową. Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu większością głosów (13 za, 2 przeciw) zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2018 rok.

Planowane dochody gminy w 2018 roku wyniosą 62.522.572,90 złotych, natomiast wydatki osiągną wysokość 80.172.572,90 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 12.750.000,00 złotych, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 250.000,00 złotych, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 150.000,00 złotych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 4.500.000,00 złotych.            

Podczas sesji Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich omówił najważniejsze zadania, jakie będą realizowane w 2018 roku. Zaplanowano wydatki związane z inwestycjami, a także uwzględniono wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Dużą część stanowią także wydatki na oświatę oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Na zakończenie Burmistrz Robert Relich podziękował Radnym za udział w sesji oraz podjęcie uchwały budżetowej.

sesja 700 pks