W dniu 30 października Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani wymianą przestarzałych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne mogą składać wnioski o udział w programie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 3 na parterze w terminie do 20 grudnia 2017 r. Wzór wniosku znajdą Państwo w załączniku do niniejszego artykułu bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 3. 

Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Nowogrodziec  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu.

Udzielenie mieszkańcom dotacji na wymianę pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne będzie możliwe w przypadku otrzymania przez Gminę Nowogrodziec dofinansowania z WFOŚiGW. Ilość wymienionych urządzeń będzie zależna od ilości posiadanych przez Gminę środków finansowych oraz charakteru wyposażanej nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych informacji dotyczących dotacji.

Czego dotyczy dotacja ?

Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

 • kotły gazowe;
 • kotły na lekki olej opałowy;
 • piece zasilane prądem elektrycznym;
 • kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).

Dotacją objęte są również odnawialne źródła energii (OZE), takie jak:

 • kolektory słoneczne;
 • pompy ciepła;
 • panele fotowoltaiczne;
 • przydomowe elektrownie wiatrowe.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać 40kW.

Dotacją objęta jest również likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;
 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
 • pieców objętych ochroną konserwatorską;

pod warunkiem odłączenia ich od przewodu kominowego.

Dotacją objęte będą wyłącznie zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

Kto może ubiegać się o dotację ?

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą w budynku/lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania;
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków);
 • w odniesieniu do osób fizycznych - właściciele, współwłaściciele i najemcy nieruchomości mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dotacji ?

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

 • 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego;
 • 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

      Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
 • koszt zakupu i montażu zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
 • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
 • podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją;
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Jakim nieruchomościom dotacja nie zostanie udzielona ?

Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

 

 

Uchwała.XLIII.288.17.2017-10-30.pdf

Deklaracja uczestnictwa