Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

>>Więcej informacjii - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu<<