bezpłatne porady prawne paragraf

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt w Nowogrodźcu

siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,

ul. Asnyka 53

tel. 75 7316221

e-mai:pomoc.prawna@nowogrodziec.pl

 

Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a)    od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela 3 radców prawnych i 2 adwokatów:
1)    radca prawny Szymon Biniaszczyk,
2)    radca prawny Sylwia Borodyn,
3)    radca prawny Jakub Kołtun,
4)    adwokat Michał Chudzik,
5)    adwokat Agnieszka Śmigalska.

 
Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby:

1)    młodzież do 26. roku życia,
2)    seniorzy po ukończeniu 65 lat,
3)    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
4)    osoby fizyczne, którym w okresie roku oprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp.
5)    kombatanci,
6)    weterani,
7)    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8)    kobiety w ciąży


Dokumenty potwierdzające uprawnienia donieodpłatnej pomocy prawnej:

1)    seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
2)    posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3)    osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4)    kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5)    weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6)    osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
7)    kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
-prawo pracy,
-ubezpieczenia społeczne,
-sprawy administracyjne,
-prawo podatkowe,
-sprawy cywilne,
-sprawy karne,
-przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
-zagadnienia związane z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
-udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
-wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
-pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.