Odpowiedzialny budżet na 2019 rok zd

W dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu odbyła się V Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Radosław Mariusz Urbanik przedstawił treść uchwały budżetowej, z której wynika że planowane dochody Gminy w bieżącym roku wyniosą 64.912.311,70 zł. natomiast wydatki 74.057.158,82 zł. Powstały deficyt w wysokości 9.144.847,12 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.867.896,00 zł. oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 276.951,12 zł.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat projektu uchwały oraz przedstawieniu stanowiska Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztofa Durda jako opinii właściwej Komisji Budżetowej, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu większością głosów (8 za, 5 wstrzymujących się) zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2019 rok.

Na zakończenie Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

>>Imenny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej - Uchwała budzetowa 2019<<

Odpowiedzialny budżet na 2019 rok 700pks

   
   

wybory sołtysa 2019

27 stycznia 2019 r. w Gminie Nowogrodziec odbedą się wybory Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich

Nowogrodziec gospodarka odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy !

 Mając na uwadze Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Gminy Nowogrodziec przypominamy o kilku zasadach ich segregacji:

 1. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej segregacja prowadzona jest w oznakowanych workach, przeznaczonych na poszczególną frakcję odpadu:
 2. papier – niebieski,
 3. metale i tworzywa sztuczne – żółty,
 4. szkło – zielony,
 5. bioodpady – kompostowane w przydomowym kompostowniku, bądź umieszczane w specjalnym pojemniku na bioodpady w kolorze brązowym.

Zawiązane worki wystawiamy zgodnie z harmonogramem odbioru. W przypadku braku pustych worków, odpady można umieścić w innych workach na odpady komunalne w innym kolorze, za wyjątkiem koloru czarnego.

 1. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej segregacja prowadzona jest
  w pojemnikach przeznaczonych na poszczególne frakcje:
 2. papier – niebieski,
 3. metale i tworzywa sztuczne – żółty,
 4. szkło – zielony,
 5. bioodpady - brązowy lub blaszany pojemnik oznaczony „Bioodpady” .

Odpady wrzucamy przez otwory w pojemnikach, nie pozostawiamy worków z odpadami obok pojemników.

Pamiętajmy, że porządek i czystość w Naszej Gminie zależy od każdego z nas.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat.


Zawiadomienia o zmianie dotychczasowych numerów rachunków bankowych zostaną do Państwa wysłane pocztą.

Serdecznie zapraszamy na koncert wokalno-instrumentalny,
który odbędzie się 27 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00
w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu!

Kondolencje BN Roberta Relicha dla Rodziny Pawła Adamowicza zd

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, Samorządowca.

Wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny i Najbliższych.

Cześć i chwała jego pamięci.

                                                                                                                            Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

Foto: PAP